Thông tin sản phẩm

Phân bón NPK 'Bông Lúa' các loại

Mô tả

Công ty đã sản xuất được 20 loại phân bón NPK, theo từng hàm lượng khác nhau phù hợp với các loại tính chất đất đai, cây trồng,…và theo yêu cầu khách hàng đảm bảo đúng quy chuẩn theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý sản xuất phân bón; QCVN 01-189:2019/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón, Cục bảo vệ thực vật biên soạn-Vụ khoa học công nghệ và môi trường duyệt, Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành theo thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019. Danh mục phân bón của Công ty được lưu hành tại Việt Nam theo quyết định số 1753/QĐ-BVTV-PB ngày 19/9/2018 của Cục bảo vệ thực vật.
 

Thông tin chi tiết

 QCVN 01-189:2019/BNNPTNT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón, Cục bảo vệ thực vật biên soạn-Vụ khoa học công nghệ và môi trường duyệt, Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành theo thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019. Danh mục phân bón của Công ty được lưu hành tại Việt Nam theo quyết định số 1753/QĐ-BVTV-PB ngày 19/9/2018 của Cục bảo vệ thực vật.
 

Đặt hàng
Đặt bàn