Thông tin sản phẩm

Phân hữu cơ

Mô tả

Công ty sản xuất được 43 loại phân bón hữu cơ theo Danh mục phân bón của Công ty được phép lưu hành theo QĐ số 2713/QĐ-BVTV-PB ngày 30/12/2019 của Cục bảo vệ thực vật. 

Thông tin chi tiết

Đặt hàng
Đặt bàn